· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-13

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wierchowicz, Sędziowie Sędzia WSA Jacek Niedzielski (spr.), Asesor WSA Barbara Rennert, Protokolant Krzysztof Garbacz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2006r. sprawy ze skargi RP Spółka z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej zdnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana, 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej spółki kwotę 813 (osiemset trzynaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2004 r. -Naczelnik Urzędu Celnego ustalił RP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązanie w podatku akcyzowym oraz w podatku od towarów i usług od importu samochodów marki R w łącznej kwocie 27.0171,50 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998r. w sprawie podatku akcyzowego pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, obowiązuje stawka podatku akcyzowego w wysokości 11,1 % w wypadku pojazdów o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 oraz w wysokości 2,3 % na pojazdy pozostałe. Wobec tego , że podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy, powstanie zobowiązania w podatku akcyzowym spowodowało powiększenie zobowiązania w podatku VAT, a biorąc pod uwagę decyzję Dyrektora Urzędu Celnego z dnia [...] sierpnia 2001 r. nr [...] dotyczącą zmiany kwalifikacji taryfowej importowanych pojazdów, organ l instancji obliczył zobowiązanie w podatku akcyzowym, podwyższając jednocześnie zobowiązanie w podatku od towarów usług.

Od decyzji organu l instancji skarżąca Spółka złożyła odwołanie, wnosząc ojej uchylenie i umorzenie postępowania, jednocześnie zarzucając jej naruszenie następujących przepisów:

- art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez opodatkowanie podatkiem akcyzowym importowanych samochodów mimo, że żadna z obowiązujących ustaw tego nie przewiduje,

- art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, póz. 50 ze zm.) poprzez bezprawne ustalenie obowiązku podatkowego w odniesieniu do towarów, które nie mieściły się w przedmiocie opodatkowania akcyzą,

- art. 15 ust. 4 ustawy o VAT poprzez bezprawne ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym i VAT towarów nie objętych przedmiotem opodatkowania akcyzą,

- art 36 ust, 1 i 2 ustawy o VAT poprzez bezpodstawne jego zastosowanie przy wydawaniu ostatecznej decyzji administracyjnej,

- § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 2, póz. 3 ze zm.), poprzez jego błędną interpretację i bezpodstawne zastosowanie,

- art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji ustalającej po upływie trzyletniego terminu przedawnienia,

- art. 120 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa;

art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania podatkowego w sposób naruszający zasadę działania w sposób wzbudzający zaufanie podatników,

- art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej, która uzasadniałaby opodatkowania akcyzą importu samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024,

str. 1/11
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Go 1082/05
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję~Określono, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości.
Sędziowie
Barbara Rennert
Jacek Niedzielski (sprawozdawca)
Joanna Wierchowicz (przewodniczący)
Symbole
6111 Podatek akcyzowy
Skarżony
Dyrektor Izby Celnej