· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2012-09-27

Sentencja

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 107 poz. 887):

1. po uprawdopodobnieniu, w toku postępowania antymonopolowego przeprowadzonego z urzędu pod zarzutem nadu ywania przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Jedlicze pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jedlicze polegającego na:

a) bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo ra ąco niskich, poprzez narzucanie odbiorcom nieuczciwej opłaty za odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wprowadzonej zarządzeniem wewnętrznym nr 9/2002 Prezesa Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

- co mo e stanowić naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

b) narzucaniu przez przedsiębiorcę ucią liwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści; poprzez narzucanie przyszłym odbiorcom ucią liwych dla nich i przynoszących Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. nieuzasadnione korzyści technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w świetle których odbiorcy są zobowiązani do wykonania na własny koszt części robót nie stanowiących - co do zakresu - prac związanych z budową przyłącza, o którym mowa w art. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), tj.:

- wykonania fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia oraz włączenia do sieci wodociągowej,

- wykonania fragmentu sieci kanalizacyjnej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia oraz włączenia do sieci kanalizacyjnej,

- uzyskania, w przypadku kiedy fragment sieci budowany przez przyszłego odbiorcę przebiega poza granicą jego nieruchomości, pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na rzecz Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. na późniejszą eksploatację przez Spółkę tego fragmentu co mo e stanowić naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

c) narzucaniu przez przedsiębiorcę ucią liwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści poprzez narzucanie ucią liwych warunków umów o świadczenie usług dostawy wody i odprowadzania ścieków przynoszących Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. nieuzasadnione korzyści w drodze posługiwania się w ich treści postanowieniami umownymi, zgodnie z którymi:

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody/odbioru ścieków wywołane:

- brakiem wody w ujęciu

- zanieczyszczeniem wody w ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i ycia,

- przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych co mo e stanowić naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; oraz

2. po przyjęciu zobowiązania Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedziba w Jedlicze do podjęcia działań zmierzających do zapobie enia naruszeniom określonym w pkt I.1 niniejszej decyzji, poprzez:

a) zaprzestanie pobierania opłaty za odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wprowadzonej zarządzeniem wewnętrznym nr 9/2002 Prezesa Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. i ujęcie w nowej taryfie, która zostanie wprowadzona z dniem 1 lutego 2013 r. w stawce opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - określonej w §5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) - kosztów wynikających z przeprowadzenia przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedziba w Jedlicze prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług,

b) wydawanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w przypadku przebiegu sieci poza granicą nieruchomości gruntowej przyszłego odbiorcy po otrzymaniu kopii umowy zawartej pomiędzy Gminą Jedlicze, która jest inwestorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a przyszłym odbiorcą określającej zasady budowy brakujących fragmentów sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z włączeniem do danej sieci.

c) zaprzestanie stosowania we wzorcach umów o zaopatrzenie w wodę i o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków postanowień wskazanych w pkt I.1 c) niniejszej decyzji i zastąpieniem ich jednolitym dla wszystkich Odbiorców postanowieniem o treści: "§ 6 Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody wywołane działaniem siły wy szej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności"

d) przedło enie wszystkim Odbiorcom, z którymi umowy nadal obowiązują aneksów do tych umów, uwzględniających wprowadzone we wzorcach zmiany

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

nakłada się na Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Jedlicze obowiązek wykonania tego zobowiązania.

II. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § 2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 107, poz. 887),

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ustala się termin wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt I.2 sentencji niniejszej decyzji do dnia 1 lipca 2013 r.

III

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 107 poz. 887),

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

nakłada się na Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Jedlicze obowiązek zło enia do dnia 31 lipca 2013 r. sprawozdania o stopniu realizacji przyjętego zobowiązania, o którym mowa w pkt I.2 niniejszej decyzji.

Sprawozdanie to winno zawierać w szczególności:

1. Wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Miasta i Gminy Jedlicze na okres od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. wraz ze wszystkimi załącznikami oraz uchwałę Rady Miejskiej w Jedliczu dotyczącą przyjęcia tej taryfy.

2. Obowiązujący w dacie sporządzania sprawozdania cennik usług Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Jedlicze.

3. 5 kompletów dokumentów dotyczących wydania "Technicznych warunków przyłączenia do sieci" wodociągowej i oddzielnie kanalizacyjnej wydanych w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r.

4. informacje dotyczące ilości umów o:

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzanie ścieków,

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartych z Odbiorcami w oparciu o kwestionowane wzorce;

5. informację dotyczącą ilości Odbiorców, którym doręczono aneksy do umów o :

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzanie ścieków

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, uwzględniające wprowadzone we wzorcach umowy zmiany wraz z kopiami 5 przykładowych aneksów skierowanych do Odbiorców;

6. kopie 5 przykładowych umów o:

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzanie ścieków,

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartych z Odbiorcami w okresie od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji do dnia sporządzenia sprawozdania.

Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2012 r. postanowieniem nr RKR-136/2012 (k.124-132) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Krakowie (zwany dalej "Prezesem UOKiK") wszczął postępowanie antymonopolowe, w związku z podejrzeniem nadu ywania przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Jedlicze (zwane dalej JPGKiM lub Spółką) pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jedlicze polegającego na:

1. Narzucaniu odbiorcom nieuczciwej opłaty za odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wprowadzonej zarządzeniem wewnętrznym nr 9/2002 Prezesa Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

- co mo e stanowić naruszenie art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurenci i konsumentów

2. Narzucaniu przyszłym odbiorcom ucią liwych dla nich i przynoszących Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. nieuzasadnione korzyści technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w świetle których odbiorcy są zobowiązani do wykonania na własny koszt części robót nie stanowiących - co do zakresu - prac związanych z budową przyłącza, o którym mowa w art. 2 pkt 5 i 6 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), tj.:

- wykonania fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia oraz włączenia do sieci wodociągowej,

- wykonania fragmentu sieci kanalizacyjnej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia oraz włączenia do sieci kanalizacyjnej,

- uzyskania, w przypadku kiedy fragment sieci budowany przez przyszłego odbiorcę przebiega poza granicą jego nieruchomości, pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na rzecz Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. na późniejszą eksploatację przez Spółkę tego fragmentu

- co mo e stanowić naruszenie art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurenci i konsumentów.

3. Narzucaniu ucią liwych warunków umów o świadczenie usług dostawy wody i odprowadzania ścieków przynoszących Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. nieuzasadnione korzyści w drodze posługiwania się w ich treści postanowieniami umownymi, zgodnie z którymi:

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody/odbioru ścieków wywołane: brakiem wody w ujęciu zanieczyszczeniem wody w ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i ycia, przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

- co mo e stanowić naruszenie art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurenci i konsumentów Wszczęcie postępowania poprzedziło przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (sygn. akt RKR-400-30/11/BR) mającego na celu ustalenie stosowanych na terenie gminy miejskowiejskiej Jedlicze zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (k.1-123).

str. 1/31
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RKR-411-7/12/BR-11/12
Nr decyzji
RKR-37/2012
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Nadużywanie pozycji dominującej
Branża
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Region
Podkarpackie
Strony postępowania
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Jedlicze