· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie z 2013-02-27

Sentencja

L., dnia 27 lutego 2013 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Łukasz Solecki

Protokolant: Justyna Łazińska

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki P. B. kwotę 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 10 kwietnia 2012r.,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.301,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje stronie pozwanej (...) S.A. w W., aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego w Lubinie kwotę 586,44 zł tytułem brakujących kosztów postępowania sądowego.

Sygn. akt I C 1003/12

Uzasadnienie

Powódka, P. B., wniosła o zasądzenie na jej rzecz od strony pozwanej, (...) S.A. z siedzibą w W., kwoty 30.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, zasądzenie na jej rzecz od strony pozwane kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że w dniu 22 listopada 2008r we W. przy ulicy (...) bus, którym podróżowała wpadł w poślizg i przewrócił się. Przewoźnik był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej u strony pozwanej . W wyniku zdarzenia powódka doznała szeregu obrażeń ciała w tym urazu głowy, klatki piersiowej kręgosłupa szyjnego i piersiowego. Po przeprowadzeniu badan strona pozwana ustaliła uszczerbek w wysokości 13 % i wypłaciła najpierw kwotę 20.000,00zł.

W ocenie powódki wypłacone jej przez stronę pozwaną zadośćuczynienie nie było adekwatne do odczuwanej przez nią krzywdy i nie spełniało swej funkcji kompensacyjnej, dlatego wniosła w pozwie o dopłatę zadośćuczynienia w kwocie 30.000,00zł

W odpowiedzi na pozew strona pozwana, (...) S. A. z siedzibą w W., wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jej rzecz od powódki kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew strona pozwana przyznała, że bezspornym jest, iż w dniu 22 listopada 2008r . miał miejsce wypadek komunikacyjny, w wyniku którego powódka doznała obrażeń ciała. Strona pozwana przyznała również, że sprawca tego wypadku- przewoźnik był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych u strony pozwanej. Potwierdziła nadto, że po zgłoszeniu szkody przez powódkę u strony pozwanej przeprowadzone zostało postępowania likwidacyjne, w trakcie którego komisja lekarska ustaliła u powódki 13% trwałego uszczerbku na zdrowiu, zaś strona pozwana dobrowolnie wypłaciła powódce zadośćuczynienie w kwocie łącznej 20000,00zł. W ocenie strony pozwanej, wypłacona powódce tytułem zadośćuczynienia kwota przedstawia ekonomicznie odczuwalną wartość i uwzględnia rozmiar krzywdy doznanej przez powódkę, wobec czego została ustalona na odpowiednim poziomie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 listopada 2008r powódka P. B. podróżowała busem do W.. Pojazd na ulicy (...) wpadł w poślizg i powódka została odwieziona do (...) Szpitala (...) przy ulicy (...) we W. .

W wyniku przeprowadzonych badań u powódki stwierdzono uraz skrętny kręgosłupa szyjnego, uraz głowy oraz złamania trzonu Th 11 i Th 12 . W szpitalu powódka przebywała do 27 listopada 2008r .

Po wyjściu ze szpitala powódka musiała używać kołnierza szyjnego oraz gorsetu J. przez 3 miesiące.

Powódka uczęszczała do lekarza neurologa oraz ortopedy którzy zalecili jej rehabilitację i zabieg fizjoterapeutyczne.

Dowód akta szkodowe

karta leczenia szpitalnego k 16 -17

wyniki badania diagnostycznego k 18

zaświadczenie z zabiegów rehabilitacyjnych k 19-20

historia choroby k 21-37

W wyniku wypadku z dnia 22.11.2008r trwały uszczerbek na zdrowiu u powódki biegli sądowi z zakresu ortopedii i neurologii ustalili w wysokości 15%

str. 1/5
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj