· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Uchwała Sądu Najwyższego z 2007-08-08

Tezy

Protokół komisji weryfikacyjnej działającej na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalania prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej (Dz.U. Nr 40 poz. 48), nie może stanowić przesłanki do wznowienia postępowania w celu ponownego ustalenia wysokości świadczenia w trybie art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z zm.).

Sentencja

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2007 r. sprawy z wniosku Ryszarda D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w P. o wysokość świadczenia, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 maja 2007 r. [...]

"1. Czy protokół komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu na odkrywce w kopalni siarki lub węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki przedłożony organowi rentowemu po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu prawa do emerytury obliczonej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353) może stanowić przesłankę do wznowienia postępowania w celu ponownego ustalenia wysokości przyznanego świadczenia na podstawie art. 114 ust. 1a ustawy?

A w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie;

2. Czy przez prace, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy FUS (obecnie art. 50c ust. 1 pkt 5) wykonywane stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce, uzasadniające zastosowanie przelicznika 1,2 (art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy) należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ruchu zakładu górniczego na stanowiskach wymienionych w załączniku Nr 3 do zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994r., w tym na stanowisku "inspektora specjalności mechanicznej" - C pkt 5, czy też jedynie prace wykonywane na terenie wyrobiska odkrywkowego lub jego przedpolu oraz zwałowiska ?"

podjął uchwałę:

Protokół komisji weryfikacyjnej działającej na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalania prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej (Dz.U. Nr 40 poz. 48), nie może stanowić przesłanki do wznowienia postępowania w celu ponownego ustalenia wysokości świadczenia w trybie art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z zm.).

Uzasadnienie

Przytoczone w sentencji uchwały zagadnienie prawne powstało na tle następującego stanu faktycznego. Decyzją z dnia 26 lutego 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w K. przyznał wnioskodawcy Ryszardowi D. prawo do emerytury górniczej, przyjmując do obliczenia jej wysokości okresy pracy górniczej według przelicznika 1,2. Okresy pracy górniczej były niesporne i zostały ustalone na podstawie świadectwa pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą wystawionego w dniu 16 lutego 2004 r. przez Kopalnię Węgla Brunatnego SA. Zaliczony okres pracy górniczej obejmował zatrudnienie od 1 czerwca 1968 r. do 16 lutego 2004 r. na stanowisku inspektora specjalności mechanicznej (art. 36 ust. 1 pkt 5 zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. zał. 3 cz. C pkt 5). Po rozwiązaniu stosunku pracy z dniem 26 marca 2004 r. i przedłożeniu świadectwa wykonywania pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą, decyzją z dnia 5 kwietnia 2004 r. organ rentowy przeliczył ponownie wysokość emerytury, doliczając staż pracy od 17 lutego 2004 r. do 26 marca 2004 r., ustalając podjęcie wypłaty z dniem 1 marca 2004 r. W powyższej decyzji, okres pracy górniczej został ponownie przeliczony według wskaźnika 1,2 wynikającego z art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). W dniu 24 czerwca 2004 r. organ rentowy zwrócił się do Kopalni Węgla Brunatnego "A." SA w T. o uzupełnienie wniosku o załącznik do karty ewidencyjnej dniówek przepracowanych na odkrywce i protokół Komisji weryfikacyjnej dotyczący okresów pracy górniczej od 1 czerwca 1968 r. do 26 marca 2004 r. na stanowisku inspektora specjalności mechanicznej.

Załącznik do karty ewidencyjnej dniówek przepracowanych na odkrywce i protokół Komisji weryfikacyjnej miał zostać sporządzony na podstawie zarządzenia Nr 1 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 lutego 1996 r. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej (Dz.U. Nr 40 poz. 358). Komisja weryfikacyjna Kopalni Węgla Brunatnego "A." SA w T. protokołem [...] po rozpatrzeniu wniosku w dniu 8 lipca 2004 r. odmówiła uznania, że wnioskodawca wykonywał podaną we wniosku liczbę dniówek na odkrywce w kopalniach odkrywkowych z uwagi na to, że praca na stanowisku inspektora specjalności mechanicznej nie była pracą wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce. Wobec powyższego organ rentowy decyzją z dnia 23 lipca 2004 r. dokonał korekty stażu pracy i przeliczenia emerytury, obliczając ją z pominięciem przelicznika 1,2 za okres pracy górniczej od 1 czerwca 1968 r.

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2005 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Koninie oddalił wniesione przez Ryszarda D. odwołanie od tej decyzji. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał jako niesporne, że Kopalnia nie prowadziła ewidencji dniówek przepracowanych na odkrywce dla pracowników dozoru. Natomiast w okresie od 1 października 1998 r. do 26 marca 2004 r. prowadzona była ewidencja godzin przepracowanych na odkrywce dla potrzeb wypłaty dodatku do wynagrodzenia zasadniczego za czas efektywnie przepracowany na odkrywce. Powyższy dodatek przysługiwał każdemu pracownikowi za czas efektywnie przepracowany na terenie wyrobiska odkrywkowego lub jego przedpolu oraz zwałowiska. Sąd pierwszej instancji w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalił, że wnioskodawca prace związane z planowaniem i przygotowaniem remontów wykonywał w większości w biurze, natomiast obecności na odkrywce wymagał nadzór nad pracami remontowymi. Zdaniem Sądu pierwszej instancji praca na odkrywce obejmuje prace wykonywane w terenie, bezpośrednio w wyrobisku górniczym, a także prace na przedpolu odkrywki. Sąd uznał, mając na względzie zakres obowiązków powierzonych odwołującemu i sposób ich wykonywania, że mimo iż kontrola oraz nadzór nad przebiegiem remontów była wykonywana w terenie, to uwzględniając pozostałe obowiązki odwołującego się, nie można przyjąć, że praca na odkrywce była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Potwierdza to także ewidencja godzin na odkrywce prowadzona dla potrzeb przyznania tzw. "dodatku wkopowego", z której wynika, że wnioskodawca nie przebywał na odkrywce stałej liczby godzin w miesiącu, a liczba godzin w poszczególnych miesiącach była zasadniczo niższa od normatywnego czasu pracy. Odnosząc się natomiast do protokołu komisji weryfikacyjnej Sąd stwierdził, że zostały naruszone procedury przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r., komisja bowiem nie powiadomiła wnioskodawcy o swoim posiedzeniu, nie przesłuchała świadków ani nie przeanalizowała akt osobowych pracownika. Komisja z góry ustaliła, na jakich stanowiskach wykonywana jest praca stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce, a na pozostałych stanowiskach odmawiała sporządzenia wykazu dniówek na odkrywce.

str. 1/6
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II UZP 3/07
Izba
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Wydział
II
Sędziowie
Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca)
Beata Gudowska
Jolanta Strusińska-Żukowska
Publikacje
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2007/23-24/355