· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Najwyższego z 2011-01-14

Tezy

1. Wysokość stopy życiowej społeczeństwa może rzutować na wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ( art. 445 § 1 k.c.) jedynie uzupełniająco, w aspekcie urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości społecznej ( art. 2 Konstytucji RP).

2. Zadośćuczynienie przysługuje z odsetkami od dnia opóźnienia, czyli wezwania do zapłaty ( art. 445 i art. 481 § 1 k.c.), a nie od dnia jego zasądzenia.

Sentencja

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2011 r. sprawy z powództwa Gerarda S. przeciwko K. Holdingowi Węglowemu SA - Kopalni Węgla Kamiennego "W." w K. o zadośćuczynienie, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 10 listopada 2009 r. [...]

uchylił

zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód Gerard S. w pozwie wniesionym przeciwko K. Holdingowi Węglowemu SA - Kopalni Węgla Kamiennego "W." w K domagał się zasądzenia kwoty 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami liczonymi od 15 marca 2002 r. (czyli od dnia otrzymania renty wypadkowej).

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2009 r. [...] Sąd Rejonowy Katowice-Zachód - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. 2 Sąd Rejonowy ustalił, że powód jako górnik dołowy w dniu 28 sierpnia 1999 r. uległ wypadkowi przy pracy i doznał urazu głowy, odcinka kręgosłupa szyjnego, stłuczenia klatki piersiowej i okolicy lędźwiowej. Zespół powypadkowy ustalił, że przyczyną wypadku była nieprawidłowa zabudowa stojaka w chodniku kopalni. Wypadek zaliczono do kategorii wypadków lekkich. W dniu 11 września 2001 r. powód wniósł do Sądu Rejonowego w Katowicach pozew o zapłatę odszkodowania w kwocie 14.400 zł z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynienia w kwocie 100.000 zł za ból i krzywdy moralne spowodowane przez wypadek przy pracy. Pozew ten w zakresie roszczenia o zadośćuczynienie został przekazany właściwemu rzeczowo Sądowi Okręgowemu w Katowicach, który wyrokiem z dnia 13 lipca 2005 r. [...] oddalił powództwo jako przedwczesne, bowiem uznał, że roszczenie o zadośćuczynienie ma charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń należnych pracownikowi na podstawie ustawy wypadkowej.

Klika lat przed wypadkiem, w dniu 25 kwietnia 1993 r. powód został pobity, wskutek czego doznał rozdarcia skóry głowy, a w dniu 6 sierpnia 1995 r. pogryzł go pies, w wyniku czego doznał urazu głowy i ręki. Po wypadku przy pracy powód skarży się na bóle głowy, na to, że cierpną mu ręce i nogi, boli go kręgosłup i ma zawroty głowy. Przedtem powód nie miał takich dolegliwości ani nie leczył się stale u żadnego lekarza. Obecnie bierze "leki neurologiczne i psychiatryczne", nie może podnosić ciężkich przedmiotów, ma problemy ze schylaniem się, puchną mu nogi, ma problemy z szybkim chodzeniem. Powód ma kłopoty z pamięcią, skarży się, że jest niepoważnie traktowany przez otoczenie z uwagi na kłopoty z pamięcią i jąkaniem się. Jest bardzo nerwowy i "czuje się mobbingowany" przez kopalnię. Obecnie nie może uprawiać sportu, a przed wypadkiem grał w siatkówkę, tenisa i piłkę. "Gdy powód dłużej gra, to puchną mu nogi i strzela mu w głowie". Powód nie może pracować na działce, co wcześniej sprawiało mu przyjemność. Po wypadku był hospitalizowany przez jeden dzień i wypisał się ze szpitala na własną prośbę z uwagi na ciążę żony. Nie został poddany zabiegowi chirurgicznemu. Po wypadku był leczony farmakologicznie, wystąpiły u niego zaburzenia lękowe. Stał się wrażliwy i nerwowy, stale musi przyjmować ketonal, bo ma silne bóle głowy i kręgosłupa, ma płytki sen, reaguje na każdy dźwięk za oknem, odczuwa strach przed ciemnymi pomieszczeniami.

str. 1/11
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I PK 145/10
Izba
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Wydział
I
Sędziowie
Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący)
Józef Iwulski (sprawozdawca)
Halina Kiryło
Publikacje
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/5-6/66