· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Najwyższego z 2007-10-10

Tezy

Postanowienia wewnątrzzakładowych przepisów płacowych dotyczących nabycia prawa do nagrody jubileuszowej powinny respektować zasadę wyrażoną w art. 183c k.p. Wykluczenie z okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów pracy w prywatnym zakładzie pracy uzasadnia zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Sentencja

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 października 2007 r. sprawy z powództwa Katarzyny T. przeciwko Bankowi K. SA z siedzibą w K. o nagrodę jubileuszową, na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 25 września 2006 r. [...]

uchylił

zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2004 r. Sąd Rejonowego-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dla Warszawy-Pragi w Warszawie oddalił powództwo Krystyny T. przeciwko Bankowi K. SA z siedzibą w K. o zapłatę nagrody jubileuszowej. W uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy ustalił, że pozwany odmówił wypłacenia powódce nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy, gdyż do okresu uprawniającego do tej nagrody nie wliczył okresu jej zatrudnienia od 9 lipca 1990 r. do 13 stycznia 1994 r. w P.

Banku SA. Z wyłączeniem tego okresu powódka nie legitymuje się 35 letnim okresem pracy. Dalej Sąd Rejonowy wywiódł, że w świetle obowiązujących u pozwanego przepisów brak podstaw do wliczenia powyższego okresu do okresu pracy upraw- 2 niającego do nagrody jubileuszowej, ponieważ P. Bank SA w spornym okresie nie był uspołecznionym zakładem pracy. Postanowienia Układu Zbiorowego Pracy Pracowników K. SA, przewidujące prawo do tej nagrody (§ 18 ust. 4), w zakresie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej odsyłają do przepisów zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. Nr 44, poz. 358 ze zm.).

Zgodnie z przepisem § 2 tego zarządzenia do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się, bez względu na przerwy w zatrudnieniu, okresy inne niż zatrudnienie u pracodawcy, tj. okresy zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy oraz okresy zatrudnienia w prywatnych zakładach pracy, które zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady pracy.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie wyrokiem z dnia 25 września 2006 r. oddalił apelację powódki od powyższego wyroku. W pisemnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy, oceniając sporny okres pracy w oparciu o wyżej wskazane przepisy, stwierdził, że P. Bank SA upaństwowiony został w dniu 14 stycznia 1994 r., a zatem zarzut apelacji dotyczący naruszenia przepisów zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. nie jest uzasadniony. Sporny okres zatrudnienia powódki przypadał w całości przed zatrudnieniem u pozwanego, a zatem brak podstaw do uznania, że prywatny pracodawca P.

Bank SA został upaństwowiony. Sąd Okręgowy odwołał się do poglądów wyrażonych w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2002 r., I PKN 820/00 (Prawo Pracy 2002 nr 7-8, s. 49).

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiodła powódka zarzucając naruszenie prawa procesowego - art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c., polegające na wewnętrznej sprzeczności logicznej uzasadnienia wyroku, dotyczącego oceny okresów zatrudnienia w P. Banku SA i przyjęcia, że Bank ten nie może zostać uznany za upaństwowiony zakład pracy z tego względu, że powódka nie pozostawała w zatrudnieniu w spornym okresie w tym Banku, co z kolei nie pozwala na prześledzenie toku rozumowania Sądu Okręgowego, który przesądził o rozstrzygnięciu.

str. 1/6
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II PK 38/07
Izba
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Wydział
II
Sędziowie
Zbigniew Myszka (przewodniczący)
Roman Kuczyński
Romualda Spyt (sprawozdawca)