· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-05

Sentencja

Dnia 5 marca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia NSA Anna Stępień (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Barbara Rymaszewska Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska Protokolant specjalista Dominika Janicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2013 roku sprawy ze skargi Z.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. LS

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., po rozpatrzeniu odwołania Z. W., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad teściem J. W.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy niniejszej decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta Ł. odmówił przyznania Z. W. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki na teściem J. W., argumentując, że w świetle art. 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych na wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek alimentacyjny wobec teścia J. W.

W odwołaniu od tej decyzji Z. W. wskazała, że rezygnuje z zatrudnienia celem sprawowania opieki nad niepełnosprawnym teściem, który mieszka w ich domu. Wyjaśniła, że jest jedyną osobą, która może sprawować opiekę nad teściem. Mąż jej pracuje, podobnie jak i drugi syn J. W., który nie posiada odpowiednich warunków lokalowych, by móc zajmować się ojcem. W motywach odwołania strona, powołując się na konstytucyjną zasady równości i orzecznictwo sądów administracyjnych, wniosła o przyznanie wnioskowanego świadczenia.

Wspomnianą na wstępie decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., art. 17 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.) - utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium przywołało brzmienie art. 17 ust. 1 ustawy

o świadczeniach rodzinnych, art. 128, art. 617 § 1, 618 § 1 kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego, wywodząc, że teść i synowa nie są osobami spokrewnionymi. Osoby te związane są stosunkiem powinowactwa, który stosownie do art. 618 § 1 k.r.i.o. jest relacją prawną między małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka. Zatem synową łączy z ojcem jej męża stosunek powinowactwa, który nie wiąże się jednak

z obowiązkiem alimentacyjnym. Według Kolegium, skoro synowa nie jest spokrewniona z teściem i nie ciąży na niej obowiązek alimentacyjny, to nie przysługuje jej także prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad teściem. Obowiązek alimentacyjny spoczywa bowiem na synach J. W.

Organ odwoławczy podniósł następnie, że w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt I OSK 329/12 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że art. 17 ust. 1 ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz unormowania zawarte w kodeksie rodzinnym

i opiekuńczym eliminują powinowatych (w tym synową lub zięcia) z grona osób, którym przysługuje uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Odnosząc się do treści odwołania Kolegium stwierdziło, że przywołany w nim wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt I OSK 198/12 nie dotyczy zagadnienia rozpatrywanego w przedmiotowej sprawie, tj. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na teścia, lecz odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, gdzie z wnioskiem o przyznanie świadczenia wystąpiła wnuczka.

str. 1/5
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Łd 1218/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-05
Sprawa ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. LS

II SA/Go 96/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-13
Sprawa ze skargi I.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

II SA/Łd 83/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-15
Sprawa ze skargi M. Z. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia [...], Nr [...]. LS

III SA/Kr 895/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-06
Sprawa ze skargi S. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji

II SA/Łd 1166/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-08
Sprawa ze skargi M.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. LS

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Łd 1204/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Anna Stępień (przewodniczący, sprawozdawca)
Barbara Rymaszewska
Joanna Sekunda-Lenczewska
Symbole
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze