· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-14

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik, Sędziowie NSA Anna Apollo, WSA Małgorzata Jużków (spr.), Protokolant apl. radc. Dorota Klich, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2004 r. sprawy ze skargi S. P. na uchwałę Rady Miejskiej M. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego 1) uchyla zaskarżoną uchwałę 2) zasądza od Rady Miejskiej w M. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł ([...]) zł tytułem zwrotu kosztów sądowych

Uzasadnienie

Rada Miejska M. na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.24f ust.1 i 1a w związku z art. 98a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 2a, 4 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159 z 2003r., poz. 1547) uchwałą Nr [...] z dnia [...] r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego S. P.. Radni podjęli wskazaną uchwałę na wezwanie Wojewody [...] z dnia [...] r. Organ nadzoru w oparciu o posiadane dokumenty ustalił, iż radny Rady Miejskiej w M. prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy M.. S. P. wynajmuje od Gminy lokal użytkowy na podstawie umowy najmu nr [...] z dnia [...] 1999r., w którym wspólnie z R. P. prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej polegającą na prowadzeniu apteki. Zdaniem Wojewody bezspornym jest, że prowadzenie przez radnego, nawet wspólnie z innymi osobami, działalności gospodarczej, której przedmiotem jest prowadzenie apteki w lokalu wynajmowanym od Gminy M., w której radny uzyskał mandat, jest prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego o jakiej mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.). Dalej Wojewoda podkreślił, że stosowanie do zapisu art. 9 ustawy z dnia 23 listopada 2002r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806) Rada zobowiązana była w terminie do dnia 1 maja 2003r. podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego S. P.. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (1 stycznia 2003r.) radny jednostki samorządu terytorialnego wybrany w wyborach przeprowadzonych dnia 27 października 2002r. nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem jednostki samorządu terytorialnego, w której został wybrany, obowiązany jest wykonać te obowiązki w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Termin ten zdaniem Wojewody upłynął 31 marca 2003r. i z tą datą z mocy prawa wygasł mandat radnego S. P., a brak uchwały stwierdzającej wygaśnięcie jego mandatu będzie skutkował pracą w radzie i uczestnictwo w podejmowaniu uchwał przez osobę nieuprawnioną. Nadto w wezwaniu wskazano, że jeżeli Gmina nie podejmie stosownej uchwały uczyni to Wojewoda stosownie do wymogów art.98a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.

Pismem z dnia [...] 2003r. radny S. P. na zasadzie art. 101 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wezwał Radę Miasta M. do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego oraz uprawnień radnego w związku z podjęciem uchwały o wygaśnięciu jego mandatu radnego. Jak wynika z treści uzasadnienia wezwania przedmiotową uchwałę podjęto w oparciu o błędne ustalenia faktyczne naruszenia przez niego ustawowego zakazu prowadzenia działalności przez radnych z wykorzystaniem mienia komunalnego, poczynione przez Wojewodę [...] a opisane w wezwaniu do jej podjęcia. Radny stanowczo zaprzeczył aby prowadził działalność w ramach spółki cywilnej. Wskazał, że jest wspólnikiem spółki jawnej, która prowadzi przedsiębiorstwo i jest zarejestrowana w sądzie. Spółka ta we własnym imieniu nabywa prawa, może pozywać i być pozywaną. Podkreślił, że w związku z uzyskaniem mandatu radnego w dniu [...] 2002r. uchwałą wspólników spółki jawnej "A" został, na zasadzie art. 40 K.s.h. wyłączony od prowadzenia spraw spółki.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OSK 334/08 - Wyrok NSA z 2008-05-28
Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatu S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2007 r. sygn. akt III SA/Wr 404/07 w sprawie ze skargi Powiatu S. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oddala skargę kasacyjną

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Gl 245/04
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony akt
Sędziowie
Anna Apollo
Małgorzata Jużków (sprawozdawca)
Tadeusz Michalik (przewodniczący)
Symbole
6262 Radni
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Sygnatury powiązane
OSK 1492/04
Skarżony
Rada Miasta