· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
Get Adobe Flash player
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Rodzaj: rozporządzenie
Data wydania: 2008-12-19
Data obowiazywania: 2009-01-14
Data ogloszenia: 2008-12-30
Status: obowiązujący
Akty powiązane:
podstawa prawna:
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628
podstawa prawna z artykułem:
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628
akty zmienione:
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527

Tekst ogłoszony

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

---------

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464.

1614.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki.